• ویرایش 2023 استاندارد ASME BPVC Section VIII , Div.2 مورد بررسی قرار میگیرد.
  • جزئیات بیشتر از سیلابس دوره درصورت درخواست ارائه میگردد.

SUBSCRIBE UPDATE ITS FREE